KỸ NĂNG QUAN TRỌNG NHẤT – KIỂM SOÁT BỘ NÃO

Khát vọng cuộc sống tự do, khởi nghiệp, kinh doanh bắt đầu và kết thúc từ nhận thức

Mọi thay đổi bắt nguồn từ nhận thức.

Nếu không nhận ra những gì mình đang làm sẽ dẫn đến kết cục 50 năm làm nô lệ cho công việc, chúng ta sẽ đưa ra những lựa chọn sai lầm để tiếp tục con đường thất bại.

Nếu nhận ra khát vọng cuộc sống tự do, chúng ta sẽ đưa ra lựa chọn khác thay vì sợ hãi, lo lắng.

Nếu nhận ra điều gì đó, chúng ta có khả năng lựa chọn để thay đổi.

Khi bộ não được kiểm soát, con người có thể nhận thức rõ ràng điều gì đang diễn ra bên ngoài, bên trong và có tự do để lựa chọn.

Tuy nhiên, điều này không đơn giản. Hãy hỏi thử những thiền sư dành cả đời thiền định, bạn sẽ hiểu điều này khó khăn đến mức nào.

Tôi thấy rằng cố gắng kiểm soát bộ não là bất khả thi. Và cách tốt nhất để kiểm soát nó là định hướng cho nó đến những hành động thiết thực và có giá trị – cuộc sống tự do và thực thi sứ mệnh.

Hành trình này không đơn giản, không dễ dàng, nhưng nó quan trọng, trong từng khoảng khắc, nó là việc cần chú ý mọi lúc . .

Bài tiếp theo: 3 lựa chọn