Dấu hiệu của thất bại

Jim Rohn từng nói: con người không thất bại sau một đêm, nó là kết quả của nhiều ngày, tháng, năm..lặp đi lặp lại cách nghĩ sai lầm.

Muốn thay đổi, trước hết phải nhận diện dấu hiệu của những thất bại này.

Xem thêm:

https://chivuhoc.com/index.php/khoa-hoc/khoa-hoc-mien-phi-tang-kem-sach-su-menh-khoi-nghiep/bai-hoc/kich-ban-cuoc-doi/chu-de/dau-hieu-cua-that-bai/