Thảo luận bài 2 – công thức làm giàu thần tốc

Thảo luận bài 2 – công thức làm giàu thần tốc

Thảo luận bài 2 – thảo luận tỷ lệ định giá doanh nghiệp – giá trị tài sản – lợi nhuận hàng bán – chìa khóa làm giàu thần tốc với tốc độ >1000% mỗi năm!

Xem:

https://www.trieuphuthantoc.com/courses/bi-mat-trieu-phu-than-toc/lectures/32127251

Sách Triệu phú thần tốc

https://tiki.vn/trieu-phu-than-toc-p94878710.html