Mục tiêu

Mục tiêu là nền tảng của thành công. Hãy học cách thiết lập mục tiêu để nó cho bạn sự tập trung để xây dựng tương lai và khả năng định hướng cho những gì bạn cần làm để đạt được cuộc sống mà bạn mong muốn.

MODULE 3: Mục tiêu, lý tưởng, mục đích

3.1 Mục tiêu là gì?
Trước khi xem xét về mục tiêu, sứ mệnh cuộc đời, có một điều bạn cần nhớ: khả năng của bạn sẽ phát triển để đáp ứng ước mơ của bạn.
Mục tiêu là những hình dung rõ ràng về cuộc sống mà bạn muốn trong tương lai, ngắn hạn và dài hạn. Nó là những gì bạn muốn làm, những gì bạn muốn có, và quan trọng nhất là con người bạn muốn trở thành.
Giá trị đích thực của việc thiết lập mục tiêu là nó giúp bạn tập trung, định hướng và thay đổi bạn trở thành con người có đầy đủ phẩm chất để đạt được mục tiêu.

3.2 Tham vọng đúng đắn để thành công là gì?
Chìa khóa để trở thành giàu có, hạnh phúc và thành công là phục vụ người khác, càng giúp được nhiều người bạn càng có giá trị, bạn càng thành công.

3.3 Làm sao để biết mục tiêu của cuộc đời mình?
Thiết lập mục tiêu mà nó có thể giúp bạn trở thành người bạn muốn trở thành.

Thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch như một người trưởng thành nhưng tin tưởng như một đứa trẻ.