Jim Rohn – 7 nền tảng cơ bản cho thành công

 
1. Kế hoạch – mục tiêu: liên tục xem xét, điều chỉnh, rà soát, lập kế hoạch, thực hiện, gia cố cho mục tiêu.
2. Kế hoạch chi tiết cho việc sử dụng những nguồn lực hiện có.
3. Kế hoạch chi tiết cho việc sử dụng thời gian.
4. Kế hoạch nhất quán trong việc thu thập kiến thức. Hiếm khi nào ý tưởng hay tự tìm đến chúng ta. Chúng ta phải tìm đến nó. Và khi tìm, chúng ta sẽ thấy.
5. Kế hoạch chi tiết cho việc phát triển các mối quan hệ với đúng người, người có cùng mục đích, cách nghĩ.
6. Kế hoạch chi tiết cho việc phát triển các kỹ năng.
7. Kế hoạch chi tiết cho việc phát triển phong cách sống.