The formula for failure is a few errors in judgment repeated every day.
– Công thức của thất bại: một vài sai lầm trong nhận thức lặp đi lặp lại hàng ngày