Khóa học Demo

Khóa học Demo

Khóa học Demo, bấm vào để xem thử.


Những bài học quan trọng nhất của Jim Rohn

You must take on responsibility for your own education.
– Con người phải nhận trách nhiệm cho việc giáo dục, rèn luyện của bản thân